การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์เน้นการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์เน้นการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ก Read More …

นวัตกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “ธรรมชาติคือครู เรียนรู้จากชุมชน”

นางธนวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ครู โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม – กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ &#8220 Read More …