ชุมนุม P2P (หุ่นยนต์) โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

ชุมนุม P2P (หุ่นยนต์) โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นำนั Read More …

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม Read More …

โครงการมารยาทงามมารยาทไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดอบรมมารยาทไทยตาม “โครงการมารยาทไทยม Read More …

วันแม่ 2560

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท Read More …