โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

a1 a2  a4 a5 a6 a7a3 a8 a9 a10 a11 a12

นายนิพันธ์ ศิริธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง – ประธานกล่าวเปิด โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันพุธที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง จัดโดย นายสมเกียรติ อินทรคำ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต และภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร
  2. เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีโอกาสนำความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ จากกรมการขนส่งทางบก
  3. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ในการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดอุบัติภัยต่างๆ ได้

ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก

  1. สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง (นายชีพ แก้วพูน ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ)
  2. สถานีตำรวจภูธรหาดสำราญ
  3. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดสาขาตรัง
  4. บริษัท ตั้งใจยนตการ
  5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง

Comments

comments