เอกสารงานบริหารบุคคล

dd  แบบคำร้องขอย้าย

  แบบใบลา บุคคล

  บันทึกข้อความ บุคคล

 บันทึกข้อความ แจ้งเหตุจำเป็น


 บันทึกข้อความ รายงานผลการอบรม