อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 • อาคารเรียนแบบ 108 ล                          จำนวน    3   หลัง   24  ห้องเรียน
 • อาคารเรียน 318ล/38พ                          จำนวน    1   หลัง   18  ห้องเรียน
 • อาคารโรงฝึกงานแบบ 102/27                จำนวน    1   หลัง
 • อาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27    จำนวน   1   หลัง
 • สนามบาสเกตบอลมาตรฐานกลางแจ้ง     จำนวน    1   สนาม
 • ห้องน้ำห้องส้วม แบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง     จำนวน    1   หลัง
 • บ้านพักครู แบบ 205/26                        จำนวน    1   หลัง
 • บ้านพักครู แบบ 203/27                        จำนวน    5   หลัง
 • บ้านพักนักการภารโรง                           จำนวน    2   หลัง
 • ถังเก็บน้ำฝน คศล. ฝ33                        จำนวน    2   ชุด
 • ระบบน้ำประปา ร.พ.ช.                          จำนวน    1   ชุด
 • ลานอเนกประสงค์                                จำนวน    1   สนาม
 • ศาลากลางน้ำ                                      จำนวน    1   หลัง