ดร.ฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

“ในนามผู้บริหารของโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน”