สัญลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

sk2
รูปกราฟฟิคของชายทะเลหาดสำราญ  แสดงการก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น และต่อเนื่อง

คติพจน์ของโรงเรียน
“คุณความดี ความสำเร็จ เกิดจากความมานะอดทน”

คำขวัญประจำโรงเรียน
“กิจกรรมเด่น  เรียนดี  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม”

สีประจำโรงเรียน
ฟ้า-ขาว
สีฟ้า  หมายถึง   ความใฝ่ฝันสูงสุด
สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ผุดผ่อง

อักษรย่อ
ส.ค.

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธรูปปางลีลา  “หลวงพ่อสำราญ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“กิจกรรมดี  ดนตรีเด่น”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“กิจกรรมเด่น  เรียนดี  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม”

กิจกรรมเด่น หมายถึง โรงเรียนกิจกรรมพิเศษตามวาระและโอกาสต่างๆ  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน  และเกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม เพื่อให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข เช่น กิจกรรมการเล่นดนตรีไทย ดนตรีโปงลาง  ดนตรีโฟล์คซอง  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมกรีฑาสีนักเรียน กิจกรรม To Be Number One    กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  กิจกรรมเติมความรู้สู่ชุมชน  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  เป็นต้น

เรียนดี หมายถึง นักเรียนมีความพร้อมในพัฒนาการด้านต่างๆ ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  ด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์  และทักษะการแสวงหาความรู้  สามารถแข่งขันในเวทีโลก  กล้าคิด  กล้าทำ  และกล้าแสดงออก

รู้หน้าที่  หมายถึง  นักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศิษย์ที่ดีของครู  และลูกที่ดีของพ่อแม่  มีจิตสำนึกที่ดี

มีวินัย  หมายถึง  นักเรียนทุกคนจะได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  หรือมีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้พัฒนาสู่ทางที่ดีขึ้น

ใฝ่คุณธรรม  หมายถึง  นักเรียนทุกคนจะได้รับการอบรมเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งมีระเบียบวินัย  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข