ภาระงาน/ปริมาณงาน

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  บริหารและจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งการจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับชั้น  ได้แก่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดการเรียนการสอนโดยยึดแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มีทั้งหมด  21 ห้องเรียน  (4:4:4:3:3:3) ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)   จำนวน  12  ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)   จำนวน   9  ห้องเรียน