ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 13  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ ประมาณ 1 กิโลเมตร  ใช้อักษรย่อว่า  “ส.ค.”

ในเบื้องต้นก่อนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน โดยการริเริ่มของกำนันปราโมทย์  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต  กำนันตำบลหาดสำราญ ร่วมกับผู้นำชุมชนหลายท่าน  ได้ตระหนักถึงความเสมอภาคทางการศึกษาที่ต้องการให้นักเรียนในชุมชนได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงได้ทำหนังสือผ่านอำเภอ  จังหวัด  ถึงกระทรวงศึกษาธิการ  โดย ฯพณฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายชวน  หลีกภัย)  เห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งเป็น  “โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม”  เมื่อวันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ.  2528   ขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา  จำนวน  2 ท่าน  บริจาคที่ดินเป็นทางเข้าโรงเรียน  ดังนี้

1. นายไฉ  รวมเงาะ  บริจาคที่ดิน  จำนวน  2  ไร่  คิดเป็นเงิน  40,000 บาท
2. นายเฉม รักสุไหอุเป  บริจาคที่ดิน  จำนวน  1  ไร่  คิดเป็นเงิน 20,000 บาท

ในระยะเริ่มแรก  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม   ได้เป็นสาขาของโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์โดยนายมิตร  ศรีชาย  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เดือนเมษายน  พ.ศ. 2528  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง (448,000 บาท)  บนพื้นที่บางส่วนของทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ บ้านพักครู  แบบ 205 จำนวน 1 หลัง (427,000 บาท) บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง (78,000 บาท) และห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง (90,000 บาท) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2528 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้   นายสมพงษ์ แคนยุกต์    ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม   พร้อมทั้งครู-อาจารย์  (จากโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์)  ปฏิบัติการสอน  จำนวน  5  อัตรา  และนักการภารโรง  1  อัตรา  โดยให้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1  รับนักเรียนชาย-หญิง  จำนวน 90  คน 2 ห้องเรียน เริ่มดำเนินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา

ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2531  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู  (กค.)  ได้อนุมัติตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งครูใหญ่  เป็น  “อาจารย์ใหญ่”  จนถึงวันที่   30  ธันวาคม พ.ศ. 2537  ได้รับอนุมัติจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็น “ผู้อำนวยการโรงเรียน”  ซึ่งในขณะนั้น  นายสุชาติ  จริงจิตร  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

ในปีการศึกษา 2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “โรงเรียนพระราชทาน”  ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดเล็ก  จนต่อมาในปีการศึกษา  2536  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  นับถึงปัจจุบัน