งานบริหารบุคคล :: การฝึกอบรมบุคลกรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร – หนังสือโครงการใบสมัคร


งานบริหารบุคคล :: การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (ระดับพื้นฐาน) และอบรมทักษะ กลไกการเคลื่อนไหวทางการกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา – หนังสือใบสมัคร


งานบริหารบุคคล :: ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ Active Learning สร้างคนดีแก่แผ่นดิน ตามศาสตร์พระราชา  


งานบริหารบุคคล :: การขยายเวลาดาเนินการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ ( Active Teacher Award)  – หนังสือคำชี้งแจง


งานบริหารบุคคล :: การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560  dd