ทิศทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2558  โรงเรียนจัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนดี เรียนเก่ง  เป็นสุขกับการเรียนรู้สู่ความเป็นไทย ในวิถีประชาธิปไตย ท้องถิ่นภาคภูมิใจ

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล สามารถดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประสานความร่วมมือกับองค์กรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจำเป็น และความต้องการของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาของตนและเข้าใจศาสนาอื่นมุ่งสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้และใช้เทคโนโลยี
5. สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อชุมชนในการแสวงหาความรู้และการให้บริการ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
7. สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในทุกระดับ 

เป้าประสงค์ (Goal)

ด้านผู้เรียน
1. มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันวิทยาการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ภาษา
3. สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดและสนใจ
4. มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจเหมาะสมตามวัย

          ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นมืออาชีพ
3. มีการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล
4. มีความรู้ ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามกรอบโครงสร้างการบริหารที่เป็นนิติบุคคล ยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
3. บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
4. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ โดยการเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่สากล เป็นที่ยอมรับของสังคม

 

กลยุทธ์ (Strategy)
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาการบริการด้านต่างๆ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง