ทำเนียบผู้บริหาร

1. นายมิตร ศรีชาย ตำแหน่งรักษาการครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่  21 มีนาคม พ.ศ.2528
2. นายสมพงษ์ แคนยุกต์ ตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่  21 มีนาคม พ.ศ.2528
  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2531
3. สิบตรีนิคม มังคะมณี ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่  28 กรกฎาคม พ.ศ.2535
4. นายสุชาติ จริงจิตร ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่  3 พฤศจิกายน พ.ศ.2537
  ตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่  30 ธันวาคม พ.ศ.2537
5. นายประดิษฐ    จิตบุญ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่  30 ธันวาคม พ.ศ.2540
6. นางสาวสดศรี ตันสุธัญลักษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่  18 มีนาคม พ.ศ.2545
7. นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก ตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ.2546
8. นายอุทิศ วัฒนกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่  16 ธันวาคม พ.ศ.2548
9. นายสมนึก อ้นเพ็ชร ตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
10. นายสุมิตร สามห้วย ตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556