ข้อมูลบุคลากร

ประเภทบุคลากร

จำนวนบุคลากร

รวม

ชาย

หญิง

1. ข้าราชการครูสายผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน

2

2

2. ข้าราชการครูสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน

12

22

34

3. พนักงานราชการ

2

2

4. ครูอัตราจ้าง

1

4

5

5. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

1

1

6. วิทยากรอิสลามศึกษา

1

1

7. ครูต่างประเทศ (สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)

2

2

8. เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

1

9. ลูกจ้างประจำ

2

2

10. พนักงานขับรถ

1

1

11. ลูกจ้างชั่วคราว

5

5

รวม

18

38

56