ข้อมูลนักเรียน

 

 

 ชั้น

 

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน  

หมายเหตุ

ชาย หญิง

รวม

ม.1

4 57 76 133

.ต้น

รวม

442 คน

ม.2

4 62 63

125

ม.3

4 107 77

184

ม.4

3 30 48

78

.ปลาย

รวม

281 คน

ม.5

3 33 75 108
ม.6 3 42 53

95

รวม 21 331 392 723

723