การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์เน้นการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์เน้นการสืบเสาะหาความรู้
เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
โดย นางสาวจิระพา สุโขวัฒนกิจ ปีการศึกษา 2558


อ่านเพิ่มเติม::>> บทคัดย่อ

Comments

comments